ALGEMENE VOORWAARDEN
Gebruiksvoorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Website, bepalen de condities waar een gebruiker aan gebonden is voor het gebruik van, en het verblijf op, deze website en de hieraan gekoppelde onderdelen:
Elke gebruiker accepteert deze Gebruiksvoorwaarden door gebruik te maken van deze website en verklaart door middel van het gebruik van de website, dat men alle hierin genoemde voorwaarden volledig heeft aanvaard.
De gebruiker die (een gedeelte van) deze Gebruiksvoorwaarden van de site niet wenst te accepteren is verplicht om hiervan onmiddellijk te vertrekken. Het blijven navigeren op deze website wordt, zoals bepaald in het vorige punt, gezien als een volledige acceptatie en naleving van deze Gebruiksvoorwaarden.
De gebruiker erkent en bevestigt dat men volledig bevoegd is om deze website te bezoeken, en dat het bezoeken hiervan niet in strijd is met het lokaal of internationaal recht, en dat men voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd, die gebonden is aan het gebruik van deze website, om contractuele verplichtingen met deze website aan te gaan.
De gebruiker gaat akkoord met het navigeren op deze website op basis van het beginsel van goede trouw. Elke actie, handmatig of geautomatiseerd, die rechtstreeks of via een derde partij wordt gedaan, die schade aan (een deel van) de website of zijn eigenaars kunnen veroorzaken, schort uw recht op toegang tot deze website onmiddellijk op en geeft de eigena(a)r(en) het recht om u de toegang hiertoe te blokkeren en om alle mogelijke juridische acties te ondernemen om zijn rechten, die door de gebruiker zijn geschonden, te beschermen en hiervoor volledige compensatie te eisen.
De eigena(a)r(en) van deze website behoudt te allen tijde het recht om alle of een deel van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en behoudt het recht en de macht om onbeperkt wijzigingen aan de inhoud van de website door te voeren. Dit alles zonder voorafgaande kennisgeving aan de betrokken partijen, en met een geldigheid vanaf het tijdstip waarop deze wijzigingen worden aangebracht.
De website is op geen enkele wijze aansprakelijk voor technische storingen van de website. Ook is de gebruiker als enige aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg zou kunnen zijn van het bladeren door website. De website en zijn eigenaren zijn volledig vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor schade die de gebruiker kan lijden aan zijn hardware of software door het gebruik van de Website.