ALGEMENE VOORWAARDEN
Gebruiksvoorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Website, bepalen de condities waar een gebruiker aan gebonden is voor het gebruik van, en het verblijf op, deze website en de hieraan gekoppelde onderdelen:
Elke gebruiker accepteert deze Gebruiksvoorwaarden door gebruik te maken van deze website en verklaart door middel van het gebruik van de website, dat men alle hierin genoemde voorwaarden volledig heeft aanvaard.
De gebruiker die (een gedeelte van) deze Gebruiksvoorwaarden van de site niet wenst te accepteren is verplicht om hiervan onmiddellijk te vertrekken. Het blijven navigeren op deze website wordt, zoals bepaald in het vorige punt, gezien als een volledige acceptatie en naleving van deze Gebruiksvoorwaarden.
De gebruiker erkent en bevestigt dat men volledig bevoegd is om deze website te bezoeken, en dat het bezoeken hiervan niet in strijd is met het lokaal of internationaal recht, en dat men voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd, die gebonden is aan het gebruik van deze website, om contractuele verplichtingen met deze website aan te gaan.
De gebruiker gaat akkoord met het navigeren op deze website op basis van het beginsel van goede trouw. Elke actie, handmatig of geautomatiseerd, die rechtstreeks of via een derde partij wordt gedaan, die schade aan (een deel van) de website of zijn eigenaars kunnen veroorzaken, schort uw recht op toegang tot deze website onmiddellijk op en geeft de eigena(a)r(en) het recht om u de toegang hiertoe te blokkeren en om alle mogelijke juridische acties te ondernemen om zijn rechten, die door de gebruiker zijn geschonden, te beschermen en hiervoor volledige compensatie te eisen.
De eigena(a)r(en) van deze website behoudt te allen tijde het recht om alle of een deel van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en behoudt het recht en de macht om onbeperkt wijzigingen aan de inhoud van de website door te voeren. Dit alles zonder voorafgaande kennisgeving aan de betrokken partijen, en met een geldigheid vanaf het tijdstip waarop deze wijzigingen worden aangebracht.
De website is op geen enkele wijze aansprakelijk voor technische storingen van de website. Ook is de gebruiker als enige aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg zou kunnen zijn van het bladeren door website. De website en zijn eigenaren zijn volledig vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor schade die de gebruiker kan lijden aan zijn hardware of software door het gebruik van de Website.

RETOUR VOORWAARDEN
Retour Voorwaarden
Voor alle zaken met betrekking tot retouren, die de consument wil uitvoeren op zijn bestellingen gedaan via dit platform, zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
ALGEMEEN
 • De voorwaarden zoals hieronder genoemd zijn onderworpen aan de bepalingen van de Wet op de Detailhandel 7/1996 van 15 januari 1996, gewijzigd bij wet op 1 maart van 2010, de hervormde Wet op de Detailhandel van 15 januari 1996 en andere aanvullende wetten en enige andere wet- of regelgeving die hierop van toepassing is.
 • Consumenten aanvaarden door gebruik te maken van deze website, volledig en zonder voorbehoud de Retour Voorwaarden hierin uiteengezet. Deze overeenstemming wordt aangegaan door de elektronische verzending van een bestelling die de consument via dit platform indient.
Op basis van het bovenstaande zijn de Retour Voorwaarden als volgt:
BIJZONDERE OVERWEGINGEN
Alle producten die worden verkocht via dit platform worden als niet-onmiddelijk bederfbaar beschouwd, zodat de consument een zending mag retourneren, om welke reden of oorzaak dan ook, voor een periode van maximaal 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Om van deze retour-mogelijkheid gebruik te maken, dient de consument te voldoen aan de volgende eisen:
 • Consumenten communiceren hun aanvraag voor het uitvoeren van een retourzending via het volgende Retour Formulier.
 • Na ontvangst van de retour aanvraag via het contactformulier kunnen wij u vertellen hoe verder te gaan om het retour sturen van het item of de items naar de leverancier daarvan te bewerkstelligen.
 • De consument zal het product of de producten retourneren in een zending met een verzendmethode op basis van het basistarief van een vervoerder. Specifiek benadrukt wordt het feit dat dit moet gebeuren met een zending tegen basistarief voor conventionele verzendingen zonder prioriteit, met een algemeen geaccepteerde verzender. Voorafgaand aan de verzending moet de consument toestemming vragen aan de verkoper om te informeren of de te maken kosten conform de reguliere verwachtingen van een standaardverzending zijn. De consument is verplicht de verzending vooraf te betalen. Voordat deze betaling voor de retourzending wordt terugbetaald aan de consument, in de gevallen waarbij dit van toepassing is, dient de rekening van het verzenden te worden overlegd, waarin de kosten voor de retourzending specifiek uiteen gezet worden, en minimaal de werkelijke kosten en de bijzondere kenmerken van de zending worden vermeld.
 • De retourzending moet worden gedaan met het product in de ongeopende originele verpakking, zonder dat ervan geconsumeerd is. Alleen bin het geval dat bij de consument de veronderstelling bestaat dat een product defect, beschadigd, verslechterd of ongeschikt voor de consumptie is, is het openen van de originele verpakking toegestaan. Alleen wanneer door redelijk gebruik, binnen de regels en ten goeder trouw, met de reden om een defect of verslechtering op te sporen of aan te tonen, een deel van het product is geconsumeerd, kan dit geaccepteerd worden. In geen geval mag de consumptie onder deze voorwaarde voor redelijk en minimaal gebruik, méér zijn dan 20% van het nettogewicht van het originele product of het gedeelte hiervan dat wordt geretourneerd. Dat wil zeggen, het geretourneerde product moet minstens 80% van zijn originele gewicht behouden.
 • De consument is verplicht tot het nemen van foto’s van het product indien de consument meent dat deze defect, beschadigd, verslechterd of ongeschikt voor de consumptie is en de consument deze wenst te retourneren. Deze maatregel maakt het mogelijk om de achteraf niet geaccepteerde retouren, tot een minimum te beperken.
 • Na ontvangst van de retourzending, en nadat de verkoper ervan overtuigd is dat deze aan alle eisen voor acceptatie van het retour voldoet, zal aan de consument worden medegedeeld of de retourzending al dan niet geaccepteerd wordt. Indien de retourzending wordt geaccepteerd, zal het volledige bedrag van de bestelling aan de consument worden geretourneerd (kosten van het product plus de verzendkosten), en eveneens de kosten die zijn gemaakt voor de retourzending, voor zover de retourzending niet te wijten is aan de klant (bijvoorbeeld bij defecte of beschadigde producten).
 • Bij een retourzending van een gedeelte van een bestelling, zal de consument het bedrag krijgen terugbetaald van de economische waarde van de retourzending, in relatie tot de totale bestelling. Ook de verzendkosten die bij de bestelling zijn berekend zullen in verhouding tot het orginele bestelbedrag worden terugbetaald. Ook zullen wij de kosten van het retourzenden vergoeden indien dit niet de vrijwillige keuze van de consument was.
 • Alle retouren zullen worden afgehandeld binnen de maximale wettelijke termijn die hiervoor bestaat.
 • Wanneer een gehele of gedeeltelijke retourzending niet economisch rendabel is, kan ervoor gekozen worden, na het verifiëren van de reden van retour en het vaststellen dat het gaat om producten die defect, beschadigd, verslechterd of ongeschikt voor de consumptie zijn, om u deze producten te laten houden. Wij zullen u dan een nieuwe bestelling kosteloos doorsturen, van dezelfde producten, of indien deze niet meer beschikbaar zijn, gelijkwaardige producten ofwel producten van een hogere kwaliteit.
 • In het geval dat de producten uit vrij wil worden geretourneerd door gebruik te maken van uw recht op vrijwillige retourzending, zal een nieuwe aanvraag als een nieuwe bestelling verwerkt worden. In geen geval zullen hierbij echter de verzendkosten van de retourzending worden vergoed.
In het geval dat een retourzending het gevolg is van een verzend-fout, defect, beschadiging of verslechtering van een product of zending, wordt in het bijzonder bepaald dat:
 • het een verzend-fout betreft wanneer de in de zending ontvangen producten in plaats van de bestelde product(en), product(en) bevat die niet op redelijk wijze gelijkwaardig zijn aan de producten zoals via de website door de consument besteld zijn.
 • het een defect of beschadigd product betreft wanneer deze niet in originele, goede staat van bewaring, zoals van een soortgelijk product verwacht mag worden, zijn aangetroffen in de bestelling.
 • het een niet voor de menselijke consumptie aanvaardbaar product betreft, wanneer een product zich in een staat bevindt die volgens de geldende wetten niet aan goede hygiënische omstandigheden en goede staat bevindt waardoor deze ongeschikt is voor de verkoop (ten opzichte van identieke of vergelijkbare producten uit dezelfde productcategorie of uit dezelfde bestelling).

Veelgestelde vragen over Retouren
 • Mag ik een willekeurig product, aangeschaft via uw website, aan u terugsturen?
Ja, binnen de 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling kunt u deze om welke oorzaak of reden dan ook, aan ons retourneren.
 • Mag ik de bestelling die ik wil retourneren ook openmaken?
Nee, als u van plan bent het product terug te sturen, met andere woorden als u het product niet wilt hebben, mag u het product niet openen. In dit geval moet u het ongeopende en in zijn eigen originele verpakking zijnde product aan ons retourneren. Voor retour-zendingen die worden veroorzaakt door een defect product, wordt het openen van het product uit de originele verpakking toegestaan, maar alleen om te controleren of het product nog in goede staat is voor de consumptie. Hierbij geldt altijd dat onder redelijk gebruik begrepen wordt dat niet meer dan 20% van het gewicht van het onderdeel of product dat u heeft gekocht reeds geconsumeerd mag zijn.
 • Hoe kan ik een retour aanmelden?
U dient het Retour formulier in te vullen, wij nemen dan contact met u op om u de specifieke methode van de retourzending te laten weten (we zullen het adres doorgeven waar u de goederen aan retour kunt sturen, wij vragen u om ons een aantal foto's door te sturen van de producten die u van plan bent om terug te sturen, indien dit nodig wordt geacht, enz.)
 • Wie zorgt voor de retourzending en de kosten daarvan?
Uw regelt zelf de retourzending, en, aanvankelijk, de kosten daarvan. U dient de retourzending te verzenden met het basistarief van een vervoerder (van het type SEUR, UPS, of vergelijkbaar). Vóór de verzending moet u contact met ons opnemen om te bepalen of de betreffende verzendkosten redelijk zijn.

In alle gevallen dient u het door ons verzonden en betaalde pakket te accepteren, zoniet dan bent u verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending wegens het niet accepteren van de zending.

U moet ook weten dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om een retourzending zo te verpakken dat deze geen (verdere) schade kan oplopen tijdens het retour-transport. U bent dus verantwoordelijk om het product dat u retour stuurt, goed te verpakken zodat er tijdens het transport geen schade aan kan komen, en dat deze zich niet verslechterd tijdens het transport.

Als er daarna vast komt te staan dat u het product met goede reden heeft teruggezonden, bijvoorbeeld omdat deze inderdaad in slechte staat was, zullen u de kosten voor het retour zenden worden vergoed. U worden geen retour-kosten vergoed wanneer u het product aan ons terugstuurt, omdat u deze niet meer wenst te hebben. In dit geval zijn de kosten voor het terugzenden voor uw eigen rekening.
 • Wanneer u mijn retourzending ontvangen heeft, krijg ik dan mijn geld terug of stuurt u mij de producten automatisch opnieuw toe?
Wanneer u de bestelling uit eigen keuze terug stuurt, zullen we u simpelweg het volledige orderbedrag hiervan terugstorten (inclusief de daarvoor betaalde verzendkosten).

Voor de overige retourzendingen (zoals verkeerd geleverde producten, of producten die in slechte staat bij u zijn aangekomen) kunt u kiezen tussen het laten terugstorten van het bedrag en de verzendkosten, plus de kosten van het retour-zenden, of u kunt kiezen om uw bestelling met dezelfde producten, of gelijkwaardige producten (indien beschikbaar), opnieuw toegestuurt te krijgen, zonder verdere kosten.
 • Wat gebeurt er als ik een product heb teruggestuurd en u er na het inspecteren achter komt dat de producten zich niet in slechte staat bevonden?
In dit geval, kunt u ervoor kiezen om de producten niet opnieuw te ontvangen, en uw geld terug te krijgen, of om deze opnieuw toegezonden te krijgen. In dit laatste geval dient u wel de verzendkosten van de nieuwe zending voor uw rekening te nemen.
 • Ik heb mijn bestelling ontvangen, maar ik twijfel of ik deze terug moet sturen of niet, omdat ik vermoed dat de ham of schouderham in slechte staat verkeerd (omdat ik denk dat deze teveel spek bevat). Hoe kan ik er achter komen of ik gelijk heb? Hoe kan ik met zekerheid weten of de ham of achterham die ik heb ontvangen, zich in een slechte staat bevind (door een teveel aan spek)?
Een grote hoeveelheid spek in een Iberische ham betekent niet dat u zich zorgen hoeft te maken. U moet namelijk weten dat zich in een ham altijd een grote hoeveelheid spek bevindt. In de praktijk consumeert men ongeveer 50% van een ham, en 40% van een schouderham. De rest bestaat bijvoorbeeld uit overtollig spek, het been en de hoef.

In elk geval, indien u een ham om deze reden wilt terugsturen, vragen wij u om een aantal foto’s aan ons op te sturen, zodat we ons ervan kunnen verzekeren dat deze zich inderdaad in een slechte staat bevindt. Dit zorgt ervoor dat het aantal retouren wat niet door ons geaccepteerd kan worden, tot een minimum beperkt blijft.
 • Wanneer ik mijn zelf gesneden plakken presenteer, ruiken deze muf en bitter.
Dit kan door verschillende zaken komen! Houdt in elk geval in gedachten dat bij het snijden van de ham de buitenste schors en het gelige vet eraf gesneden moet worden, want anders is het normaal dat de gesneden plakjes deze karakteristieken krijgen.Indien u dit wel heeft gedaan, en de geur blijft aan het gesneden product zitten, kan het zijn dat het product zich in een slechte staat bevind. Neem in dit geval contact met ons op om het product te kunnen retourneren.
 • Waar kan ik meer informatie krijgen over uw retour-voorwaarden?
We hopen dat u in dit informatieve gedeelte een antwoord heeft kunnen vinden op uw vragen, maar wanneer u nog steeds vragen heeft, of twijfelt, of wanneer u zich wilt verdiepen in de details, kunt u altijd contact met ons opnemen, of kijken op de paina Retour-Voorwaarden van onze website, waar u dit alles specifiek toegelicht wordt.
VERVOER IN NEDERLAND
STANDAARD VERZENDING SPOEDVERZENDING
LEVERTIJD
STANDAARD VERZENDING
Betalen met kredietkaart 2-3 werkdagen
Betalen per overschrijving of PayPal 2-3 werkdagen*
SPOEDVERZENDING
Deze optie is binnenkort beschikbaar
VERZENDKOSTEN**
STANDAARD VERZENDING
Aankopen onder 250 € Tarief + (10% Supl. combustible) + 0,05 €/kg + BTW
Aankopen van 250 € of meer Gratis
SPOEDVERZENDING
Deze optie is binnenkort beschikbaar
VOORBEELDEN
STANDAARD VERZENDING
Iberische reserva schouderham van omheinde-weide varkens van 4 kilo à 225 € (gewicht van het pakket is 4,5 kg) [13,06 € + 10% + 0.5 + 21% = 17,38 €]
Iberische gran reserva schouderham van eikel-varkens (Bellota) van 4 kilo à 275 € (gewicht van het pakket is 4,5 kg) Gratis
VOORBEELDEN
STANDAARD VERZENDING
Iberische ham van eikelvarkens van 7 kilo à 200 € (gewicht van het pakket is 7,5 kg) [15,92 € + 10% + 0.5 + 21% = 21,79 €]
Iberische Jabugo ham van 8 kilo à 300 € (gewicht van het pakket is 8,5 kg) Gratis
*Vanaf ontvangst van betaling op onze rekening
**Prijzen zijn inclusief BTW
De levertijden zijn geschat en gebaseerd op onze ervaringen. Jamonprive garandeert niet dat de verzendingen op de geschatte datum aankomen want hoewel onze transportfirma (TNT) zeer betrouwbaar is, kunnen er vertragingen optreden door incomplete adresgegevens, of omdat het niet mogelijk is om de bestemmeling te contacteren of door onafwendbaar voorkomende gebeurtenissen zoals slecht weer of stakingen. In het geval dat de levertijd de ingeschatte levertijd overschrijdt heeft de koper geen recht op teruggave van het bedrag van het product of het transport.
FAQ over het transport en vracht
 • Hoe kan ik, na mijn aankoop te hebben voltooid, te weten komen waar mijn pakket is?
Nadat u uw aankoop heeft geplaatst en zodra onze leverancier de bestelling heeft verwerkt, sturen wij u een e-mail met een referentienummer die u kunt gebruiken om uit te zoeken waar uw bestelling zich precies bevindt en hoe lang het duurt voordat u deze ontvangt. Dit referentienummer (Track and Trace) wordt ook weergegeven in de overzichts-pagina van uw gebruikersaccount. Klik simpelweg op het daar vermelde referentienummer om toegang te krijgen tot de TNT pagina waar je alle relevante informatie tot uw beschikking staat.
 • Met welke vervoerder werkt Jamonprivé?
Wij werken met TNT, dit is een van de grootste verzend-bedrijven ter wereld. TNT levert elke dag meer dan 14 miljoen pakketten af in meer dan 200 landen wereldwijd.
 • Wat als ik niet thuis ben wanneer de vervoerder arriveert om het pakket af te leveren?
Onze koerier zal 3 pogingen doen op 3 opeenvolgende dagen en in elk van deze gevallen een briefje in de brievenbus doen als er niemand op het bezorgadres wordt aangetroffen. Als een onbestelbare pakket in deze 3 pogingen nogsteeds niet afgeleverd kan worden, zal het pakket voor 5 dagen bij het dichtstbijzijnde postkantoor bewaard worden. U kunt de vervoerder dan bellen om het opnieuw aangeboden te krijgen of af te halen. Als niemand hierop reageert wordt het pakket terug gezonden naar de afzender. De bezorger kan u ook bellen als hij het opgegeven adres niet kan vinden, of niemand daar aantreft, maar hiertoe is hij niet verplicht.
 • Zijn Postbus zendingen toegestaan?
Nee, dit is niet mogelijk, aangezien de pakketten aangetekend verzonden worden.