PRIVACY BELEID
Privacy Beleid
Alle eigendomsrechten van de op de website, of in een een gedeelte hiervan, voorkomende onderdelen, blijven eigendom van de eigenaar van de website, zowel het intellectuele, industriële als welk ander type van eigendomsrecht dan ook. Deze rechten en/of beschermde werken blijven voorbehouden aan de eigenaar en het is niet toegestaan om hiervan gebruik te maken zonder expliciete schriftelijke toestemming aan te vragen en te verkrijgen van de eigenaar van de website, ook niet voor persoonlijk gebruik.
Voor de inhoud van de website en andere hierin gebruikte attributen (zoals merken, teksten, afbeeldingen, foto’s, etc..) die op de website zijn geplaatst, maar niet in eigendom zijn van de eigenaar van deze website, maar van derden die de website gemachtigd hebben om deze te gebruiken, genieten dezelfde bescherming. De gebruiker kan hier zonder toestemming geen gebruik van maken. Voor de inhoud hiervan is de website-eigenaar niet verantwoordelijk aangezien dit kan gaan om inhoud waarin een mening wordt verkondigd.
Elk onrechtmatig gebruik, verspreiding, wijziging en/of overdracht, en in het algemeen elke handeling die schade toebrengt (in welke mate dan ook) of schadelijk is voor de rechtmatige belangen van de rechthebbende op zijn rechten of zijn eigendommen, of op voor welk eigendomsrecht dan ook op de inhoud van de website, geeft de betreffende eigena(a)r(en) het recht om, op basis van het geldende recht, de misbruiker te vervolgen voor zijn daden, inclusief, maar niet uitsluitend, het strafrechtelijk vervolgen van deze.
In het geval dat de website actieve gedeeltes bevat, welke voor de gebruiker aan te passen zijn, zoals beoordelingen, meningen, artikelen, afbeeldingen, of andere door de gebruiker gemaakte inhoud, blijft de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor deze inhoud die door hemzelf geüpload is . Deze verantwoordelijkheid strekt zich uitdrukkelijk maar niet uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de door hem of haar gemaakte inhoud die effect op (de werking van) de site of aan derden kunnen veroorzaken.
De website behoudt zich het recht voor om de inhoud van elke willekeurige gebruiker te verwijderen wanneer deze ongepast wordt geacht en behoudt zich het recht voor om elke willekeurige gebruiker te verwijderen, op basis van het feit dat deze in strijd handelt met de elementaire Gebruiksvoorwaarden. Over deze eventuele beslissing kan niet gecommuniceerd worden.
De gebruiker geeft specifiek toestemming aan de website en/of de eigena(a)r(en) hiervan, om zijn navigatie-gegevens op te slaan, en machtigt de site en/of de eigena(a)r(en) hiervan uitdrukkelijk en specifiek voor het gebruik hiervan, danwel handmatig danwel geautomatiseerd, via het eigen of via een ander systeem, waarmee de navigatie-gegevens van een gebruiker verwerkt kunnen worden.
De website en/of eigenaar is niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden van de gegevens die door de in de website opgenomen analyse-systemen (zoals Google Analytics) worden vergaard en voor de gegevens die derden hiermee kunnen inzien en gebruiken. Deze verantwoordelijkheden liggen specifiek bij de betreffende aanbieder van dergelijke tools.
De gebruiker machtigt de website uitdrukkelijk om "cookies" in uw browser te kunnen gebruiken, om u een persoonlijkere service te kunnen bieden. In het geval dat de gebruiker dit niet wenst te accepteren, staat het deze vrij om de browser zodanig te configureren dat “cookies” voor deze website niet geaccepteerd worden.
De website kan een prive-ruimte voor "geregistreerde gebruikers" bevatten die om persoonlijke gegevens vraagt, die nodig zijn voor de verwerking van de bestellingen die worden gedaan via de website, of gebruikt kunnen worden voor commerciële reclame en andere commerciële en niet-commerciële toepassingen. In elk geval wordt hier zorgvuldig mee omgegaan. Op de opgeslagen persoonsgegevens van de gebruiker zijn de volgende specifieke kenmerken van toepassing:
De gegevens die via de website worden ingediend zullen altijd veilig worden opgeslagen met het grootste respect hiervoor, en voldoen aan de gevestigde praktijk, techniek en ethische standaarden die onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht zijn of onder andere wet of wetten die van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die de gebruiker vrijwillig op de website heeft verstrekt en heeft aangevraagd.
De gebruiker kan altijd zijn recht uitoefenen op het inzien van zijn gegevens, door deze wens simpelweg te communiceren naar de website, waarna deze toegang zal krijgen tot al zijn opgeslagen gegevens. Deze rechten omvatten alle wettelijk vastgestelde bepalingen en wetten en regels die gelden ten opzichte van hun recht op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar (de zogenaamde ARCO rechten) die elke willekeurige gebruiker hierop zou kunnen hebben.
Om de veiligheid van de verzending en de transacties op de website te garanderen, is de website en/of de eigena(a)r(en) tevens bevoegd om ook de gebruikers-gegevens zoals het gebruikte IP-adres om te slaan.
De via de betaalmodule (kassa) van de website verkregen informatie, zal door de website alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze werden verstrekt. De website zal dergelijke gegevens niet opslaan of op andere wijze gebruiken en deze gegevens zullen worden verwijderd zodra de bestelling en de betaling geschied is. In het geval dat de opslag van deze gegevens vereist is om deze te kunnen verwerken, zal de website expliciet waarschuwen dat de financiële informatie of bankgegevens van de gebruiker voor de betaling opgeslagen zal worden.
De website is verplicht (onder de wettelijke verplichting tot medewerking aan gerechterlijke bevelen die daarin voorzien) om persoonlijke gegevens te verstrekken aan de gerechtelijke autoriteiten wanneer deze hierom met rechtmatige autoriteit verzoeken en zal hieraan dan ook gehoor geven.
De website zal niet toestaan dat enige derde partij toegang krijgt tot de persoonlijke (gebruiks) gegevens die de website kan bevatten, zonder de expliciete toestemming van de betreffende gebruiker (met uitzondering van de gegevens van navigatie-analyse zoals in een eerdere paragraaf genoemd, die door (een) derde partij(en) vereist worden om gebruik te kunnen maken van hun analyse-services). Ook worden de in de vorige paragraaf vermelde plichten tot het doorgeven van gegevens aan de justitiële autoriteiten hiervan uitgezonderd.